Ethan Wragge
Ethan Wragge
Courtesy Creighton Athletics
stop