vbhuddle Creighton timeout
Creighton timeout
Courtesy Jesse Scheve/MVC
stop