Jeff Thayer celebrates a goal.
Jeff Thayer celebrates a goal.
Courtesy Eric Francis
stop